Koník Vyhledávání
Zboží Nabídka zboží
Fb Facebook
Stats Statistiky

Mast dehtová 1 kg

Kat Kosmetika
PodK Péče o kopytaPodK
Dostupnost: Skladem
Výrobce: Kamír
Skladem: 2ks
Cena: 150Kč
Velikosti:
Kusů:
Mast dehtová 1 kg
Popis: Materiál:
Pasta z bukového dehtu . Vhodná při léčbě hniloby rohového střelu.
PASTA Z BUKOVÉHO DEHTU
Pro ošetření kopyt a paznehtů
Návod k použití: rovnoměrně rozetřít na očištěná kopyta nebo paznehty. Tento postup opakovat podle
potřeby.
Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: postiženého umístit na čerstvý vzduch. Vyhledat lékaře. Pokud
produkt zasáhne plíce, je nutné vyhledat rychlou lékařkou pomoc. Nebezpečí těžkého poškození plic. Při
kontaktu s kůží: kůži opláchnout velkým množstvím vody. Odložit potřísněný oblek. Při zasažení sliznice
nebo jazyka a velkých ploch kůže vyhledat lékaře. Při zasažení očí: vypláchnout proudem vody, popř.
vyjmout kontaktní čočky a vyhledat očního lékaře. Při požití: pokud je postižený při vědomí, vypláchnout
ústa vodou a nechat jej vypít vodu. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékaře. Návod pro lékaře:
Symptomatické léčení.
Skladování: Skladovat v těsně uzavřených nádobách v suchých, chladných a dobře větraných prostorách
při běžné teplotě mimo dosah zdrojů zapálení a oxidačních činidel. Nemíchat s alkáliemi (zásady).
Uchovávejte na místě nedostupném pro děti a zvířata. Uchovávat odděleně od léčiv, potravin, nápojů a
krmiv.
Obsah: 1000 g
Obal: Přípravek nevylévat do kanalizace nebo WC – je velmi lepivý a způsobí ucpání. Nepoužitý
přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU !
Facebook: +Google:
Výpis všech barev a velikostí:
Mast dehtová 1 kg 1 kg 2ks 150Kč
kosik Košík

Nákupní košík je prázdný
Počet položek:0x
Celková cena:0Kč

palec Novinka
palec Akční sleva
palec Nejoblíbenější
partneri Partneři