Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě:

www.jp-cavallo.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel – Renata Tylová, Na Průhonu 277413 01 VědomiceIČO: 66115981DIČ: CZ6854221143) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

Dodavatel (prodávající) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních údajů kupujícího

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.jp-cavallo.cz, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.

Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích "Košík".

Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchod www.jp-cavallo.cz, jsou závazné.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (samotná objednávka zboží ze strany kupujícího a závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet. Kupní smlouva bude stornována.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Uvedené ceny jsou s DPH a jsou konečné.

Ceny za dopravu, platbu, příp. další poplatky si kupující může ověřit při objednávce zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena konečná cena dodávky, a zákazník odsouhlasí konečnou cenu zboží dopravy a všech případných poplatků potvrzením objednávky v nákupním košíku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů kupujícího).

Dodací lhůta

Zboží skladem Vám doručíme, co nejdříve, maximálně do 5 pracovních dní. 

U zboží na objednávku nelze zaručit přesný termín dodání. Některé zboží je dováženo ze zemí EU a jejich dodání závisí na partnerských smlouvách dodavatelské firmy a objednaném množství. Nutno počítat s možností jednoho až dvou měsíců dodací lhůty.

Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnosti, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky. V takovéto situaci, pokud nedojde k vzájemné dohodě o prodloužení termínu dodání zboží nebo dodání zboží podobného určení, je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Děkujeme za pochopení.

Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje. 

Způsob dopravy a možnosti platby

Způsob dopravy i možnost platby si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky.
Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Osobní převzetí zboží

Osobní převzetí je možné v kamenné prodejně v Krabčicích 39, 411 87 Krabčice u Roudnice nad Labem

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě  14 - ti dnů ode dne převzetí zboží formou jednoznačného prohlášení. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a to nejlépe písemně – k tomu může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou našich obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy musí být posláno nejpozději poslední den 14 – ti denní lhůty. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na poštovní adresu prodávajícího nebo na elektronickou adresu prodávajícího. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů  od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu kupní cenu, kterou od něj obdržel a současně náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího prodávajícím nabízeného způsobu dodání zboží (mimo osobní převzetí) a to na bankovní účet kupujícího, pokud kupující neurčí jinak.  Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží dodá nebo prokáže, že jej prodávajícímu odeslal.  

Kupující odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující je poučen o tom, že v případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů, je povinen uhradit náklady s vrácením zboží. Nesmí zboží poslat na dobírku.

Reklamace poškozeného balíku

Při přebírání zboží (balíku) dopravcem věnujte pozornost stavu balíku! V případě, že se Vám zásilka zda poškozená, můžete přímo před dopravcem požádat o kontrolní rozbalení balíku (kontrola zboží dle faktury), v případě, že došlo k poškození, trvejte na zápisu znehodnocení či poškození zásilky. Vaše zásilka je vždy pojištěna a dopravce je zodpovědný za vady či poškození zásilky. V takovémto případě neprodleně kontaktujte náš internetový obchod.

Reklamace zboží v ochranné lhůtě 

Ochranná lhůta běží od prvního dne od zakoupení zboží. Ze zákona má zákazník možnost reklamovat zboží v zákonné lhůtě. Pokud zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Prodejce posoudí rozsah reklamace a dá vědět do 1 měsíce zákazníkovi. V případě uznané reklamace Vám bude nové zboží zasláno bezplatně na vaši adresu.

Jak postupovat při reklamaci

  • reklamované zboží označit a popsat rozsah vaší reklamace
  • přiložit doklad o zakoupení zboží (faktura, daňový doklad)
  • zboží zaslat na adresu internetový obchod: Jezdecké a farmářské potřeby Cavallo, Krabčice 39, 411 87 Krabčice u Roudnice nad Labem
  • zboží nezasílat na dobírku!! (dobírky nepřijímáme)

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží a nákladů na expedici k zákazníkovi uvedenou v katalogu internetového obchodu www.jp-cavallo.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.